Traduzione in corso

Tivantinib induces G2/M arrest and apoptosis by disrupting tubulin

polymerization in hepatocellular carcinoma

 

Qingfeng Xiang, Zuojun Zhen, David YB Deng, Jingnan Wang, Yingjun Chen, Jieyuan Li, Yingfei Zhang,

Fengjie Wang, Ningning Chen, Huanwei Chen and Yajin Chen

DOI 10.1186/s13046-015-0238-2

Advertisements